Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

„Nie pytaj o Polskę", „Biała flaga", „Mamona", „Tak… Tak… to ja…", „Telefony". W niedzielę, 29 sierpnia – w dniu 64. urodzin Grzegorza Ciechowskiego – odbędzie się koncert „Przeczekajmy tutaj noc" z utworami Republiki i Obywatela G.C. Na wydarzenie zaprasza Teatr Muzyczny w Poznaniu.

Piosenki wykonają m.in. Natalia Kukulska, Renata Przemyk, Michał Wiraszko, Michał Kowalonek, Daga Gregorowicz oraz soliści Teatru Muzycznego z orkiestrą pod dyrekcją Krzysztofa Herdzina. Zaprezentują utwory i choreografie z najnowszej premiery „Kombinatu" – spektaklu muzycznego w reż. Wojciecha Kościelniaka, który powstał z inspiracji tekstami i muzyką Grzegorza Ciechowskiego oraz Republiki.

Koncert nad Wartą poprowadzi Piotr Stelmach. „Wyborcza" patronuje wydarzeniu.

Wygraj bilety na koncert w Poznaniu

W konkursie możecie wygrać zaproszenie ważne dla dwóch osób na koncert z utworami Republiki i Obywatela G.C. nad Wartą.

Na Facebooku Wyborcza.pl Poznań, pod postem konkursowym, odpowiedzcie na pytanie: dlaczego i z kim chcielibyście pójść na koncert „Przeczekajmy tutaj noc"?

Swoje uzasadnienia możecie dodawać od środy, 18 sierpnia od godz. 9 do poniedziałku, 23 sierpnia do godz. 12. Przypominamy, że raz dodanego komentarza nie można edytować.

W konkursie wyłonimy dwóch zwycięzców, którzy dostaną zaproszenia ważne dla dwóch osób.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilety na koncert Przeczekajmy tutaj noc. Piosenki Republiki i Obywatela G.C."

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN – wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, e-mail: promocja@poznan.agora.pl. Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez serwis Facebook.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1E, 61-894 Poznań, NIP 778-01-73-262, REGON 000278860 zwany dalej „Fundatorem".

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Uczestnikami mogą być osoby spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie serwisu Facebook. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy organizatora ani fundatora ani ich małżonkowie ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.

4. Aby wziąć udział Konkursie należy – w terminie od dnia 18 sierpnia 2021 r. od godz. 9 do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godz. 12 wykonać zadanie konkursowe, tj. opublikować na profilu Wyborcza.pl Poznań na Facebooku post zawierający odpowiedź na zadanie konkursowe: Dlaczego i z kim chciałabyś zobaczyć koncert „Przeczekajmy tutaj noc. Piosenki Republiki i Obywatela G.C."?

Podane godziny są godzinami czasu obowiązującego w Polsce. Po opublikowaniu posta nie można w nim dokonywać zmian. Za moment zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment opublikowania posta.

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą w poście zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (tj. w szczególności posty nie mogą zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; posty nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt; posty nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu). W poście nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm) ani wizerunków osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania postów niezgodnych z prawem lub naruszających warunki określone w niniejszym regulaminie. Posty niezgodne z ww. warunkami nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

6. W konkursie wybranych zostanie dwóch zwycięzców – autorów postów, które zostaną uznane przez Organizatora za najciekawsze i najbardziej oryginalne. Organizator może odstąpić od przyznania wybranych nagród, jeżeli uzna, że opublikowane zadania konkursowe nie spełniają założonych standardów.

Dwojgu zwycięzcom zostanie przyznana nagroda: zaproszenie ważne dla dwóch osób na koncert „Przeczekajmy tutaj noc. Piosenki Republiki i Obywatela G.C." 29 sierpnia o godz. 20 w Starym Porcie nad Wartą.

Organizator do dnia 25 sierpnia 2021 r. poinformuje zwycięzców o przyznanej nagrodzie oraz sposobie jej realizacji na Messengera zwycięzców.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy składać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocja@poznan.agora.pl lub na adres Organizatora: Agora S.A., oddział w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania nagrody, a w razie jej nieotrzymania – w terminie 60 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznanej nagrodzie. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocja@poznan.agora.pl lub na adres Organizatora: Agora S.A., oddział w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań z dopiskiem „Konkurs Republika". Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

9. Postanowienia punktów 7 i 8 nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym – po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

I Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl.

II Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

III Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika – każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć swój post. Nadto post może zostać usunięty przez Organizatora, jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 5 niniejszego Regulaminu – w takim przypadku dany post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia przez organizatora Konkursu.

IV Dane osobowe zwycięzców oraz laureatów, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę, będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody. Okres ten może zostać przedłużony, w razie zgłoszenia tych roszczeń – do czasu rozstrzygnięcia sprawy wynikającej ze zgłoszonego roszczenia.

V Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

VI Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.

VII Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie.

VIII Dane osobowe zwycięzców mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługę doręczenia przesyłek – wyłącznie w celu doręczenia nagrody.

RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.