Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania są podwójne zaproszenia na "Koncert wiedeński" w Auli UAM w Poznaniu 27 listopada.

Podczas koncertu zabrzmią największe przeboje króla walca Johanna Straussa, m.in. arie z najsłynniejszych operetek "Zemsta nietoperza", "Wesoła wdówka", "Księżniczka czardasza" oraz walc "Nad pięknym modrym Dunajem" czy słynny "Marsz Radeckiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy na Facebooku Wyborcza.pl Poznań pod postem konkursowym odpowiedzieć i uzasadnić: Kogo i dlaczego tę osobę chciałbyś/chciałabyś zabrać na "Koncert wiedeński"?

Na odpowiedzi czekamy do 24 listopada do godz. 19. Przypominamy, że raz dodanego postu nie można edytować, by brał udział w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilety na Koncert Wiedeński w Poznaniu"

1.              Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44.

2.              Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem Facebook, ani z właścicielem lub administratorem serwisu Facebook. Facebook, jego właściciel ani administrator nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do Organizatora.

3.              Fundatorem Nagród w konkursie jest Tomczyk Art Jędrzej Tomczyk; ul. Nad Basenem 17, 59-850 Świeradów Zdrój, NIP 6131515854

zwany dalej „Fundatorem".

4.              Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu poznan.wyborcza.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: poznan.wyborcza.pl zwanego dalej: „Serwisem", przy czym zgłoszenia do udziału w Konkursie będą zbierane za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem URL: https://www.facebook.com/poznanwyborcza dalej zwanym "Profilem Organizatora", na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.              Regulamin Konkursu (zwany dalej: „Regulaminem") jest dostępny w Serwisie.

6.              Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce.

7.              Uczestnictwo w Konkursie  jest nieodpłatne.

8.              Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej: „Uczestnikami", mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

9.              Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo ani Fundatora.

10.           Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę w Konkursie jest przestrzeganie przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.

11.           Aby wziąć udział w Konkursie należy - w terminie od dnia 22 listopada 2021 r. od godz. 17.00 do dnia 24 listopada 2021 r. do godz. 19 wykonać zadanie konkursowe tj. opublikować na Profilu Organizatora Facebooku post zawierający odpowiedź na zadanie konkursowe: uzasadnić kogo i dlaczego tę osobę chciałbyś/chciałabyś zabrać na Koncert Wiedeński? Po opublikowaniu posta nie można w nim dokonywać zmian.

12.           Za moment zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment opublikowania posta na Profilu Organizatora.

13.           Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden komentarz, stanowiący wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt 3 powyżej, bez względu na liczbę posiadanych kont w serwisie Facebook. Jeżeli ten sam Uczestnik opublikuje więcej niż jeden komentarz, za komentarz stanowiący wykonanie zadania konkursowego zgłoszony w Konkursie uważany będzie jedynie komentarz zapisany jako pierwszy na Profilu Organizatora w ramach Konkursu.

14.           Uczestnicy Konkursu nie mogą w poście zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (tj. w szczególności posty nie mogą zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; posty nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt; posty nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu). W poście nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm) ani wizerunków osób trzecich. Post powinien spełniać warunki Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

15.            Organizator zastrzega sobie prawo usuwania postów niezgodnych z prawem lub naruszających warunki określone w niniejszym regulaminie. Posty niezgodne z ww. warunkami nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

16.           W konkursie wybranych zostanie pięcioro zwycięzców - autorów postów, które zostaną uznane przez jury, składające się z przedstawicieli Organizatora, za najciekawsze i najbardziej oryginalne.  

17.           Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych komentarzy.

18.           Pięciorgu zwycięzcom zostanie przyznana nagroda, zaproszenie ważne dla dwóch osób na Koncert wiedeński 27 listopada 2021 o godz. 20 w Auli UAM w Poznaniu.

19.           Organizator do dnia 25 listopada 2021 r. poinformuje zwycięzców o przyznanej nagrodzie oraz sposobie jej realizacji za pomocą wiadomości prywatnej przesłanej na Facebooku do zwycięzców.

20.           Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu (za datę zakończenia konkursu uznaje się 25 listopada 2021 r.). Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocja@poznan.agora.pl lub na adres Organizatora: Agora S.A., oddział w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

21.           Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania nagrody, a w razie jej nieotrzymania - w terminie 60 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznanej nagrodzie. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocja@poznan.agora.pl lub na adres Organizatora: Agora S.A., oddział w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań z dopiskiem Konkurs Koncert wiedeński. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

22.           Postanowienia punktów 20 i 21 nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym - po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

I. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl.

II.             Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zwycięzców w związku z wydaniem nagrody jest jego niezbędność do wypełnienia ciążącego na administratorze prawnego obowiązku wydania nagród zwycięzcom Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

III        Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika - każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć swój post. Nadto post może zostać usunięty w każdym czasie przez Organizatora jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 14 niniejszego Regulaminu - w takim przypadku dany post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia przez organizatora Konkursu.

IV        Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody. Okres ten może zostać przedłużony, w razie zgłoszenia tych roszczeń - do czasu rozstrzygnięcia sprawy wynikającej ze zgłoszonego roszczenia.

V         Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

VI        Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.

VII      Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie.

RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.